Usługi - Wycena nieruchomości PRETUM | Wrocław

Biuro Wyceny Nieruchomości PRETUM specjalizuje się w szacowaniu wartości nieruchomości. Wyceniamy wszystkie rodzaje nieruchomości tj. gruntowe (niezabudowane, zabudowane), budynkowe oraz lokalowe, w tym między innymi:

 • nieruchomości gruntowe (działki budowlane, działki rolne, nieruchomości leśne),
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • budynki (domy mieszkalne, budynki gospodarskie),
 • nieruchomości przemysłowe, biurowe i magazynowe, hotelowe itp.,
 • maszyny i urządzenia,
 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, itp.),
 • działki inwestycyjne,
 • zespoły parkowo-pałacowe i inne zabytki,
 • złoża kruszyw naturalnych,
 • sady i ogródki działkowe,
 • inne.

Biuro świadczy również usługi doradcze w zakresie:

 • użytkowania wieczystego - wykup na własność, aktualizacja opłaty rocznej, zmiana stawki procentowej, rozliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego,
 • opłat adiacenckich - z tytułu podziału nieruchomości, z tytułu scalenia i podziału nieruchomości, z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 • opłaty planistycznej,
 • wywłaszczania nieruchomości,
 • służebności.

Wyceny sporządzane są dla następujących celów:

 • zabezpieczenie kredytu bankowego,
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny,
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • podział majątku,
 • postępowanie sądowe,
 • postępowanie wywłaszczeniowe,
 • szacowanie wartości nieruchomości położonych poza obecnymi granicami Polski – tzw. mienie zabużańskie,
 • wykup mieszkania spółdzielczego,
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej.
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienie gruntu)
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.)

Koszt sporządzenia wyceny zależy od:

 • rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • terminu i warunków wykonania czynności związanych z wyceną,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Na koszt wyceny nie ma wpływu wartość wycenianej nieruchomości.

Projekt i wdrożenie ATD Studio